Test: Organska jedinjenja sa kiseonikom

1. Kako se dele alkoholi?                                                                                                      images 30преузимање  3

2. Koje vrste C-atoma postoje? Šta su primarni alkoholi?

3. Kako se dele karboksilne kiseline? Šta su karboksilne kiseline?

4. Napisati racionalne formule sledećih molekula:
a) stearinske kiseline;                          b) propil-butanoata;

3-d-carboxylic-acidv) 2,3-dimetil-heptanala;                   g) 2,2-dimetil-3-pentanona;

d) palmitinske kiseline;                       đ) 2,3,4-trimetil-2-heksanola;

e) 2,3-dimetil-oktanala;                      ž) 2,4-dimetil-3-pentanona.

5. Napisati hemijske jednačine sledećih hemijskih reakcija:
a) dehidratacije 2-butanola;

b) blage oksidacije 2-pentanola;

v) esterifikacije palmitinske kiseline etanolom;

g) dehidratacije 2- pentanola;

d) neutralizacije metanske kiseline kalijum-hidroksidom;

đ) esterifikacije heksanske kiseline butanolom. Nastavite sa čitanjem

Test: Uvod u organsku hemiju i ugljovodonici

ch_cartoon_colorierungchemistryteacheronly-590w

1.  Napiši racionalno-strukturne formule:

a) 2,3,4,4-tetrametil-heksan

b) 2-metil-propen

g) 2-metil-3-heptin

d) 2,3-dimetil-2-buten

v) 2,5,6-trietil-1-oktin

đ) 4-metiil-2-dekin,

e) 2,4-dimetil-2-penten.

2. Napiši hemijske reakcije:

a) supstitucije etana hlorom

b) sagorevanje butina

v) sagorevanje heptana,

g) potpuna adicija vodonika na 1-pentin.

3.  Odredi procenat vodonika u oktanu.

Nastavite sa čitanjem

Test: Soli i elekrolitička disocijacija kiselina, hidroksida i soli

ions in solnAcid base salt78a49e7831ab46cf8183114e39091c54

  1. Zaokruži DA ili NE:

a)      Soli su polarna kovalentna jedinjenja.           DA      NE

b)      Hemijska veza u natrijum-hloridu je jonska veza.     DA       NE

v)    Kalcijum-karbonat je nepolarno jedinjenje.    DA       NE

      2.       Na linijama pored svake formule supstance napiši njen naziv:

Na2SO4____________                   Fe2(SO4)3_____________

MgCl2   ____________                    NaNO3     _____________

CuCl2    ____________                   Ca(HCO3)2____________.

3. Napiši jednačinu hemijske reakcije između kalijum-hidroksida i sumporne kiseline.

4. Napiši jednačinu neutralizacije u kojoj nastaje voda i natrijum-karbonat.

5. Na linijama pored naziva svake soli napiši njenu hemijsku formulu:

cink-hlorid    __________          bakar(I)-hlorid    _________

barijum-sulfat _________          aluminijum-nitrat   _________

kalcijum-hidroksid-hlorid ________   amonijum-karbonat   ________

Nastavite sa čitanjem

Test: Hemijske reakcije i izračunavanja

images11

1.  Odredi koeficijente u sledećim hemijskim jednačinama:

P2O5   +    H2O →   H3PO4

N2  +    O2 →   N2O

Zn   +   HCl →   ZnCl2 + H2

NH3  +   O2 →   NO +  H2O

Mg +   HCl →  MgCl2 +H2

Cl2 +    H2O →   HCl + O2

 

2.  Hemijskim jednačinama prikaži reakcije:

a) gvožđe + kiseonik→ gvožđe(III)-oksid

b) aluminijum + kiseonik → aluminijum-oksid

v) sumpor(IV)-oksid + kiseonik → sumpor(VI)-oksid

g) kalcijum + kiseonik → kalcijum-oksid

d) ugljenik(II)-oksid + kiseonik → ugljenik(IV)-oksid

đ) azot + vodonik → amonijak

e) ugljenik + vodonik → metan

 

3.  Odrediti odnose masa u kojima se jedine elementi u sledećim jedinjenjima:

N2O,   NO,   N2O3,   NO2,   N2O5,   CuO,   SO2,   SO3,   MgCO3,   CaCO3,   CuSO4,   CaSO4,   MgSO4

 

4. Koliko: a) mol-a, b) molekula,  v) atoma fosfora P4   ima u 62 g ove supstance? Nastavite sa čitanjem

Test: Homogene smeše – rastvori

images 6 

1.  Šta su rastvori ? Kako se oni dele?

2.  Šta je rastvorljivost? Šta su prezasićeni rastvori?

3.  Kako glase pravila za određivanje ratvarača u rastvoru?

4.  Koliko grama vode se nalazi u 50 g rastvora u kome ima 18 g supstance? Kolika je rastvorljivost te supstance?

5.  Rastvorljivost gipsa na sobnoj temperaturi u vodi je 0,2 g. Koliko grama vode je potrebno za rastvaranje 50 g gipsa na sobnoj temperaturi? Nastavite sa čitanjem

Test: Struktura supstance – molekul

 

images17images 24

1.   Šta je hemijska veza? Koji tipovi hemijskih veza postoje?

2.   Šta je kovalentna veza? Koji tipovi kovalentne veze postoje?

3.   Šta su molekuli?

преузимање

                                                   images 23

 

 

 

 

 

 

4.   Na primeru hlorovodonika objasni polarnu kovalentnu vezu.

5.   Na primeru natrijum-hlorida objasni stvaranje jonske veze.

Nastavite sa čitanjem