Test: Organska jedinjenja sa kiseonikom

1. Kako se dele alkoholi?                                                                                                      images 30преузимање  3

2. Koje vrste C-atoma postoje? Šta su primarni alkoholi?

3. Kako se dele karboksilne kiseline? Šta su karboksilne kiseline?

4. Napisati racionalne formule sledećih molekula:
a) stearinske kiseline;                          b) propil-butanoata;

3-d-carboxylic-acidv) 2,3-dimetil-heptanala;                   g) 2,2-dimetil-3-pentanona;

d) palmitinske kiseline;                       đ) 2,3,4-trimetil-2-heksanola;

e) 2,3-dimetil-oktanala;                      ž) 2,4-dimetil-3-pentanona.

5. Napisati hemijske jednačine sledećih hemijskih reakcija:
a) dehidratacije 2-butanola;

b) blage oksidacije 2-pentanola;

v) esterifikacije palmitinske kiseline etanolom;

g) dehidratacije 2- pentanola;

d) neutralizacije metanske kiseline kalijum-hidroksidom;

đ) esterifikacije heksanske kiseline butanolom. Nastavite sa čitanjem

Advertisements

Test: Uvod u organsku hemiju i ugljovodonici

ch_cartoon_colorierungchemistryteacheronly-590w

1.  Napiši racionalno-strukturne formule:

a) 2,3,4,4-tetrametil-heksan

b) 2-metil-propen

g) 2-metil-3-heptin

d) 2,3-dimetil-2-buten

v) 2,5,6-trietil-1-oktin

đ) 4-metiil-2-dekin,

e) 2,4-dimetil-2-penten.

2. Napiši hemijske reakcije:

a) supstitucije etana hlorom

b) sagorevanje butina

v) sagorevanje heptana,

g) potpuna adicija vodonika na 1-pentin.

3.  Odredi procenat vodonika u oktanu.

Nastavite sa čitanjem

Test: Soli i elekrolitička disocijacija kiselina, hidroksida i soli

ions in solnAcid base salt78a49e7831ab46cf8183114e39091c54

  1. Zaokruži DA ili NE:

a)      Soli su polarna kovalentna jedinjenja.           DA      NE

b)      Hemijska veza u natrijum-hloridu je jonska veza.     DA       NE

v)    Kalcijum-karbonat je nepolarno jedinjenje.    DA       NE

      2.       Na linijama pored svake formule supstance napiši njen naziv:

Na2SO4____________                   Fe2(SO4)3_____________

MgCl2   ____________                    NaNO3     _____________

CuCl2    ____________                   Ca(HCO3)2____________.

3. Napiši jednačinu hemijske reakcije između kalijum-hidroksida i sumporne kiseline.

4. Napiši jednačinu neutralizacije u kojoj nastaje voda i natrijum-karbonat.

5. Na linijama pored naziva svake soli napiši njenu hemijsku formulu:

cink-hlorid    __________          bakar(I)-hlorid    _________

barijum-sulfat _________          aluminijum-nitrat   _________

kalcijum-hidroksid-hlorid ________   amonijum-karbonat   ________

Nastavite sa čitanjem

Test: Hemijske reakcije i izračunavanja

images11

1.  Odredi koeficijente u sledećim hemijskim jednačinama:

P2O5   +    H2O →   H3PO4

N2  +    O2 →   N2O

Zn   +   HCl →   ZnCl2 + H2

NH3  +   O2 →   NO +  H2O

Mg +   HCl →  MgCl2 +H2

Cl2 +    H2O →   HCl + O2

 

2.  Hemijskim jednačinama prikaži reakcije:

a) gvožđe + kiseonik→ gvožđe(III)-oksid

b) aluminijum + kiseonik → aluminijum-oksid

v) sumpor(IV)-oksid + kiseonik → sumpor(VI)-oksid

g) kalcijum + kiseonik → kalcijum-oksid

d) ugljenik(II)-oksid + kiseonik → ugljenik(IV)-oksid

đ) azot + vodonik → amonijak

e) ugljenik + vodonik → metan

 

3.  Odrediti odnose masa u kojima se jedine elementi u sledećim jedinjenjima:

N2O,   NO,   N2O3,   NO2,   N2O5,   CuO,   SO2,   SO3,   MgCO3,   CaCO3,   CuSO4,   CaSO4,   MgSO4

 

4. Koliko: a) mol-a, b) molekula,  v) atoma fosfora P4   ima u 62 g ove supstance? Nastavite sa čitanjem

Test: Homogene smeše – rastvori

images 6 

1.  Šta su rastvori ? Kako se oni dele?

2.  Šta je rastvorljivost? Šta su prezasićeni rastvori?

3.  Kako glase pravila za određivanje ratvarača u rastvoru?

4.  Koliko grama vode se nalazi u 50 g rastvora u kome ima 18 g supstance? Kolika je rastvorljivost te supstance?

5.  Rastvorljivost gipsa na sobnoj temperaturi u vodi je 0,2 g. Koliko grama vode je potrebno za rastvaranje 50 g gipsa na sobnoj temperaturi? Nastavite sa čitanjem